Årgång 17 - Maj | Juni 2022  
─── SE-NATURIST ───
VÅRT NAKENBAD PÅ FJÄLLNORA ÄR HOTAT

Kommunen meddelar att inga förändringar planeras för sommaren 2022 – men hotet om nedläggning eller flyttning är inte undanröjt ...

Det betyder att alla vi vänner av klädfritt bad i Uppsala måste mobilisera och göra klart för kommunen att nakenbadet på Fjällnora är en stor tillgång för klädfri demokrati, mångfald, sunda badvanor och för besöksnäringen.

Hela historien så här långt
På Fjällnora finns sedan 1970-talet ett nakenbad. Historiken berättar att badet inledningsvis funnits på annan plats på Fjällnora, men det är sedan många decennier fast etablerat på en liten strand vid sjön Ramsen. Nakenbadet är trots sin litenhet mycket besökt. Våra naturistföreningar har under åren haft gott samarbete med dåvarande Fritidsnämnden. Vi har haft städdagar på nakenbadet då vi utfört arbeten enligt Fjällnoras anvisningar, vi har haft samråd med tjänstemännen angående skyltning etc.

2020 – före pandemin – gav Uppsala kommun, Samhällsmiljö-nämnden, ut en Badplatsplan. Där skrev man att en flyttning av nakenbadet skulle utredas i samråd med naturistföreningarna. Planen redovisar inget skäl för att flytta det mycket välbesökta nakenbadet. 2020 juni – när första pandemivågen pågick – agerade tjänstemännen utan utredning och utan något samråd med naturistföreningarna. Nakenbadet skulle stängas, skyltarna tas bort. Kommunen skulle sluta hänvisa nakenbadare till Fjällnora. Avsteget från planen (”utredas ...”) motiverades med att man på grund av pandemin förutsåg en ökad tillströmning av badfolk på Fjällnora. Vart alla de som ville nakenbada skulle ta vägen verkade inte bry tjänstemännen det minsta. – Även nakenbadare är människor som i pandemitider behöver rekreation i form av bad, solbad och rekreation.

Efter en storm av protester inhiberades det icke underbyggda beslutet att stänga nakenbadet. En undersökning av de politiska partiernas åsikter, som Aftonbladet genomförde, visade ett starkt stöd för tanken att vidmakthålla det populära nakenbadet på Fjällnora.

2020 sommaren – Det klädfria badlivet vid sjön Ramsen fortsatte, ett ökat antal besökare kom till stranden.

2021 – Naturistföreningarna (Nakenkultur och Bara Badarna) frågade i januari både tjänstemännen och politikerna (presidiet) per epost angående det i planen föreskrivna samrådet. Vi fick inget svar förrän efter en ny påstötning i maj månad. Nämndens ordförande menade att vi på nytt skulle kontakta tjänstemännen. Efter denna propå ordnades ett sammanträde per Teams. Det kunde, efter ändring av datum från tjänstemännen sida, genomföras först i början av midsommarveckan (se nedan)

2021 sommaren – Det klädfria badlivet vid sjön Ramsen fortsatte, ett ökat antal besökare kom till stranden.

Samråd 2021 midsommar
Det upprättades ett protokoll och föreningarna sände in yttranden. Av yttrandena framgick
(1) Badplatsplanen ger inte utrymme för den målsättning som angavs ”Flytt av nakenbadet”, det som ska utredas är möjligheterna att ersätta (det väl fungerande) nakenbadet vid Ramsen på Fjällnora, konsekvenser, kostnader etc. Det befintligt nakenbad måste först utvärderas, då inga alternativa platser har redovisats innebär detta att inget samråd om en flyttning kan ske.
(2) Kommunens representanter inledde (i juni 2020) med att påstå att nakenbadet var så lite beökt att det kunde avvecklas direkt. Detta påstående är helt felaktig; var och en som besökt badet fina baddagar kan intyga detta. Argumentet ändrades då till att det var få barnfamiljer som kom till nakenbadet. – Att olika delar av ett stort fritidsområde med många badmöjligheter besöks av olika katergorier ligger i sakens natur, Nakenbadet är alltid fullbelagt, vilket kommunen borde vara glad och stolt över.

När nu besöksfrekvensen på Fjällnora ökar under pandemin är nakenbadarna minst lika förtjänta som några andra att få utökade/förbättrade badmöjligheter.

(3) Inget seriöst skäl att flytta badet har redovisats. Naturligtvis finns andra platser som är tänkbara, men då måste ”skyddat läge”, badmöjligheter, service och kommunikationer, avstånd till centrala Uppsala vara minst likvärdiga.
(4) Föreningarna anser att det inte finns något behov att flytta på naturistbadet vid Ramsen i Fjällnora. Badplatsens placering är optimal eftersom den ligger undanskymd och det finns tillgång till lämplig infrastruktur och service vilket är viktigt.
(5) Föreningarna vill veta grunden till varför uppdraget finns och ifrågasätter att badet har låga besökstal.

Vi skrev i yttrandet: Vi har genom åren kommunicerat med många kommuner; Två viktiga skäl varför kommunen ska ha ett nakenbad:
(1) Demokratin, även de som vill nakenbada ska ha en plats att vara på
(2) Praktiska skäl. Nakenbad är inte förbjudet någonstans, ur kommunens synvinkel kunde det månne vara praktiskt att ha en (eller flera) shyssta nakenbad att hänvisa till.

Ett alternativt svar som vi ibland får höra från kommuner är ”nakenbad är ju inget problem, var och en kan nakenbada om man vill”. Vi förordar entydigt ett skyltat nakenbad, detta upplevs av de flesta nakenbadare som tryggt och säkert; utomstående som vill undvika ett nakenbad kan göra detta. På nuvarande nakenbad har kommunen byggt en väg innanför udden som passage förbi nakenbadet.

2022
Vi skrev i slutet av vårt yttrande efter mötet sommaren 2021: Ett möte efterfrågas under hösten där förklaring till skälen för uppdraget tydliggörs. – När vi i januari 2022 inte hört av kommunen, frågade vi om den fortsatta handläggningen och påpekade på nytt att ingen seriös utvärdering skett av det nuvarande nakenbadet. Och vi fick ett svar:
Det har ännu inte fattats några beslut rörande utredningen av naturistbadet.
Vi inte har för avsikt att göra några förändringar inför sommaren men vi fortsätter titta vidare på hur badplatserna i Fjällnora kan utvecklas.

Bilaga – Kommunens ”motiv”
Det som framförts av tjänstemän och politiker är:
1 - Nakenbadet är så lite besökt att det kan stängas ner direkt – Detta är helt felaktigt, den lilla del av stränderna på Fjällnora som är skyltad Nakenbad är alltid fullbelagd fina baddagar.
2 - Barn kan inte ”se nåt naket” – Det är billig moralism utan intellektuell relevans. Jämför ”Barn kan inte se invandrare, mörkhyade människor etc.” – Som demokrater kan vi aldrig acceptera ett sådant argument.
3 - Tjänstemän/politiker har sagt till oss ”Kompisar påpekar ständig ...” alternativt ”Önskemål inkommer ständigt ... Ta bort nakenbadarna så att ”vi” kan bada (just) där”. – Detta borde räknas som korruption; kommunala beslutsfattare ska se till helheten, de som vill bada klädfritt är också människor och skattebetalare.

Till toppen av sidan
Simhall och bastu 2021/2022

Tid och plats finner du här!
© Naturisten 2021